shuai拼音-shuai是三拼音节吗?

69学生网发表于2022-08-20 19:40:02归属于汉字拼音本文已影响手机版

 shuai是三拼音节吗?

 三拼音节:xiao,niao,chuang,共三个。三拼音节:就是在声母和韵母之间还有一个介母,形成一个音节有三个拼音成分,这样的音节就是三拼音节。介母:就是在声母和最后一个韵母之间还有一个韵母,这个韵母就是介韵母(介母)。介母总共有三个分别是:iuü(介母iuü只有在ao前才算是介母)。三拼音节一共有82个,以下是全部的三拼音节表。多音节:iauauouaiuanianiaoianguangiong声母:bpmfdtnlgkhjqxzhchshrzcsyw组合得到:4个ia:liajiaqiaxia6个ua:guakuahuazhuachuashua14个uo:duotuonuoluoguokuohuozhuochuoshuoruozuocuosuo6个uai:guaikuaihuaizhuaichuaishuai18个uan:duantuannuanluanguankuanhuanjuanquanxuanzhuanchuanshuanruanzuancuansuanyuan(整体认读)10个ian:bianpianmiandiantiannianlianjianqianxian10个iao:biaopiaomiaodiaotiaoniaoliaojiaoqiaoxiao5个iang:niangliangjiangqiangxiang6个uang:guangkuanghuangzhuangchuangshuang3个iong:jiongqiongxiong

拼音是cui为什么要读shuai呢?

 衰

 拼音

 shuāicuī

 部首亠

 笔画10

 五行金

 繁体衰

 五笔YKGE

 生词本

 基本释义详细释义

 [shuāi]

 微弱;变弱:~败。~退。年老力~。

 [cuī]

 1.见〔等衰〕

 2.同“缞”。